ŠABLONY OP JAK

Financování vzdělávací akce a výukových materiálů pomocí šablon OP JAK.

V květnu 2022 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský výzvu č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Cílem výzvy je "Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky." (zdroj: https://opjak.cz/vyzvy/vyzva-c-02_22_002-sablony-pro-ms-a-zs-i/)

Tato výzva je určena nejen pro MŠ a ZŠ, ale též pro ZUŠ, střediska volného času a pedagogicko-psychologické poradny.

Témata aktivit jsou uvedena v příloze číslo 2 Výzvy,

II. Aktivity pro základní školy

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání ZŠ

1.II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ

Název vzdělávací akce

Efektivní strategie a metody ve výuce čtení na 1. st. ZŠ v pojetí inkluzivního vzdělávání

Vzdělávací cíl

Cílem je:

- v oblasti teoretické seznámit účastníky webináře s efektivními přístupy ve výuce čtení a psaní v počátečních ročnících na základní škole

- v oblasti činnostní umožnit získání základních praktických vědomostí a dovedností rozpoznávání specifických obtíží žáků při čtení a psaní

Cíl a cílová skupina

Cílem této šablony je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Cíl webináře kopíruje cíle aktivit OP JAK a to, podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání ZŠ.

Způsob a forma realizace

Vzdělávání je možné realizovat formou akreditovaných i neakreditovaných kurzů nebo vzdělávacích programů.

Kurz/webinář může být realizován prezenční nebo distanční formou (s výjimkou realizace stáží). V případě distanční formy se musí vždy jednat o realizaci vzdělávání online synchronní formou 57 .

57/ Synchronní forma – probíhá prostřednictvím vybrané komunikační platformy v reálném (stejném) čase tak, aby byla zajištěna bezprostřední interakce a okamžitá zpětná vazba všech účastníků vzdělávání.

Časová dotace vzdělávací akce

Počet výukových jednotek /vyučovacích hodin/ je 8. Tento počet je rozdělen do čtyř bloků po 90 minutách ve čtyřech dnech /PO a ÚT ve dvou týdnech po sobě jdoucích v době od 20,00 do 21,30/.

Ukončení příjmu přihlášek: 10 dní před začátkem webináře nebo do obsazení webináře.

Cena za webinář

Cena za osobu 2000,- Kč /odkazy a materiály zasílám až po zaplacení/

Další specifikace

Webinář je interaktivní a z toho důvodu je třeba mít zapnutou kameru i mikrofon. Připojení k internetu je nutnou podmínkou pro realizaci spojení.

Počet účastníků 

Počet účastníků je omezen na maximálně 8 osob.

Osvědčení

Samozřejmostí je vydání Osvědčení o absolvování vzdělávací akce, které je nutným dokladem k proplacení této šablony.

2024

Termíny

8. - 9. a 15. - 16. ledna

12. - 13.  a 19. - 20. února

4. - 5. a 11. - 12. března

18. - 26. března


8. - 16. dubna

celkem 8 výukových hodin

PO+ÚT a PO+ÚT

Přihláška na webinář

Obsahovou osu webináře tvoří konkrétní činnosti účastníků na odhalování úskalí při výuce českého jazyka na 1. stupni ZŠ.

Zvláštní pozornost je věnována způsobům a možnostem efektivní výuky žáků s potřebou podpory z důvodu specifických poruch učení - dyslexie, dysortografie, dysfázie.

Části webináře, které jsou věnovány metodické a didaktické podpoře učitelů, jsou zvlášť velmi ceněny zejména pro to, že odhalují systémové chyby a nedostatky v oblasti užití učebnic a didaktických a metodických přístupů ve výuce českého jazyka v pojetí inkluzivního vzdělávání.

Tento webinář poskytuje rozšířené informace o zpracování textu - v různých formách vyobrazení - jako je např. práce s barevným textem a úskalí použití takových textů ve výuce žáků s různými typy dyslexie.