Platební a storno podmínky

 
 

Platební a stornovací podmínky - semináře s kreditací MŠMT

  • Přihlašování na vzdělávací programy s akreditací MŠMT

Na všechny vzdělávací programy s akreditací se lze přihlašovat průběžně, nejpozději však 7 dnů před jejich konáním. Pozdější přihlášení nemusí být akceptováno. V takovém případě je zájemce neprodleně informován. Včasné přihlášení má zásadní vliv na uskutečnění či zrušení akce.

V přihlášce uvádějte všechny požadované údaje nutné pro vydání osvědčení a pro fakturaci. Vyplněním a odesláním přihlášky účastník/ce semináře dobrovolně poskytuje osobní údaje a souhlasí s jejich zpracováním vzdělávacím zařízením: Mgr. Bohumila Toupalová, Chaloupky 95, 250 67, Větrušice, IČ 43897614 /vzdělávací instituce s akreditací MŠMT, Č. j.: .: MSMT-5359/2020 ze dne 30. 9. 2019/ za účelem vzájemné komunikace, registrace účastníka/ce na seminář a vydání Osvědčení o účasti na semináři.

Dále účastník/ce souhlasí s tím, aby byl/a výše uvedenou vzdělávací institucí informován/a e-mailem, telefonicky nebo poštou o dalších pořádaných akcích.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a vedení přesných osobních údajů ukládá Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ("Nařízení GDPR") ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

V případě zrušení akce je rozesílána informace o této skutečnosti a jejím důvodu, případně informace ohledně náhradního termínu konání vzdělávacího programu.

Dokladem o účasti na akci je Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.

  • Účastnické poplatky a způsob úhrady

U každého vzdělávacího programu je uvedena cena za účastnický poplatek v Kč/osobu, ev. v případě realizace semináře v objektu objednavatele je uvedena cena za seminář podle počtu účastníků a ujetých km.

Platba probíhá bankovním převodem na základě vystaveného daňového dokladu. Účastníkům je daňový doklad zaslán cca 10 dní před konáním akce e-mailem. Platba v hotovosti není možná.

Všechny nabízené vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky získaly akreditaci MŠMT.

Vzdělávací instituce Mgr. Bohumila Toupalová není plátcem DPH.

  • Stornovací podmínky

Všechny přijaté přihlášky na vzdělávací programy jsou závazné.

Omluvit neúčast je možno pouze písemně (e-mailem), a to nejpozději 5 pracovních dnů před konáním programu. Místo omluvené osoby může být delegován jiný pedagogický pracovník s novou přihláškou.

V případě omluvy po tomto termínu může být účtován stornovací poplatek ve výši 60% účastnického poplatku.

Při neomluvené neúčasti se účtuje stornovací poplatek v plné výši účastnického poplatku.

Semináře uskutečněné v místě objednavatele jsou kalkulované s ohledem na počet účastníků a ujeté km spojené s realizací semináře.

Minimální počet účastníků je 6 osob, maximální 15 osob - pouze pedagogové 1. st. ZŠ.


Platební a stornovací podmínky - webináře BEZ akreditace MŠMT

Přihlášení na webinář se provádí formou přihláškového formuláře v oddíle WEBINÁŘE.

Na webináře se lze přihlašovat průběžně, nejpozději 3 dny začátkem 1. části webináře.

Po odeslání přihlášky a ztotožnění platby bude potvrzena rezervace.

V den webináře bude odeslán odkaz s přístupen k webináři na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Pokud bude mít účastník/ce zájem o vystavení Osvědčení o absolvování této vzdělávací akce, uvede tento požadavek v přihlášce.

Doklad o platbě za webinář bude odeslán automaticky po skončení akce na kontaktní e-mail.