Popis seminářů pro pedagogy 1. st. ZŠ

SEMINÁŘ Č. 1

Č.j.: MSMT-26324/2019-1-839 ze dne 1. 8. 2019

Zásady práce s žáky s dyslektickými obtížemi

Vzdělávacím cílem je seznámení účastníků s novými poznatky v oblasti efektivní výuky čtení a psaní, zejména u žáků s obtížemi dyslektického charakteru v počátečních ročnících inkluzivního vzdělávání na I. stupni inkluzivní ZŠ, včetně možností aplikace indikovaných výukových metod, postupů a metakognitivních učebních strategií.


Absolventi budou připraveni kompetentně řešit aktuální situace žáků s potřebou podpory při výuce českého jazyka na I. st. ZŠ.

Časová dotace: 6 výukových hodin

Čas: 10,00 - 15,30 /prezence od 9,30/

Cena: 2500 Kč

Připravuji - zatím není

v nabídce

SEMINÁŘ Č. 3

Č.j.: MSMT- 32042/2020-3-765 ze dne 30. 7. 2020

Práce s textem

Vzdělávacím cílem je poznávání zákonitostí práce s textem s přihlédnutím k rozmanitostem žákovského auditoria /žáci s dyslexií, žáci cizinci/ a možnosti aplikace metod podporujících čtení s porozuměním.

Dílna: Práce s textem - ověřování možností efektivní práce s textem, porovnávání názorů a zkušeností účastníků v pracovních skupinách i mezi jednotlivými skupinami; argumentace - obhajoba volby výukových metod a postupů při práci s textovým materiálem.

Časová dotace: 8 výukových hodin ŠABLONY

Čas: 10,00 - 17,10 /prezence od 9,30/

Cena: 3000 Kč

SEMINÁŘ Č. 2

Č.j.: MSMT-21333/2020-2-552 ze dne 15. 5. 2020

Efektivní metody a speciálně pedagogická intervence ve výuce žáků se SPU /žáci s dyslexií a vývojovou dysfázií/ v hodinách ČJ na 1. st. ZŠ

Vzdělávacím cílem je seznámení se zajímavými poznatky v oblasti metod výuky ČJ i praktické aplikace, zejména pro žáky s různými typy dyslexie nebo vývojové dysfázie.

Absolventi budou připraveni kompetentně řešit aktuální situace žáků s potřebou podpory při výuce českého jazyka na I. st. ZŠ.

Seminář je určen absolventům seminářů:

A/ Indikace a kontraindikace metod výuky ČJ u žáků se SPU na 1. st. ZŠ nebo

B/ Zásady práce s žáky s dyslektickými obtížemi nebo

C/ webinář Když se učení nedaří

Časová dotace: 4 výukové hodiny

Čas: 10,00 - 13,30 /prezence od 9,30/

Cena: 2200 Kč


Připravuji - zatím není

v nabídce

SEMINÁŘ Č. 4

Č.j.: MSMT- 32042/2020-3-765 ze dne 30. 7. 2020

Žák s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu SPU /dyskalkulie/

Vzdělávacím cílem je seznámení účastníků s poznatky v oblasti efektivní výuky matematických dovedností u žáků s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu SPU/zejména žáků s dyskalkulií/.

Jde zejména o pohled na možnosti pedagogické intervence v průběhu výuky elementárních početních dovedností v počátečním vzdělávání žáků s dyskalkulií.

Časová dotace: 8 výukových hodin ŠABLONY

Čas: 10,00 - 17,10 /prezence od 9,30/

Cena: 3000 Kč