Obsah seminářů

Motto semináře

"Není nic neužitečnějšího, než velice efektivně dělat něco, co uděláno být nemělo." /Peter Ferdinand Drucker/

Obsah

 • Metody výuky čtení a psaní - historický exkurz
 • Žák s výukovými obtížemi dyslektického charakteru
 • Rozbor některých doporučení pedagogicko-psychologických poraden
 • Vzdělávací přístupy v 80. letech 20. stol. u žáků s dyslektickými obtížemi
 • Výukové metody z pohledu praxe - doplňování neúplných slov, vnímání hranic slov, členění textu, organizace výukového obsahu
 • Slovo a jeho matrice
 • Skupina metod, které jsou kontraindikací úspěšného zvládnutí základů čtení a psaní
 • Metoda čtení slov s písmennými záměnami
 • Metoda čtení slov se záměnou prvního písmena
 • Metoda čtení slov s vynechanými písmeny - tzv. doplňování - zejména v případech, kdy je vynecháno ve slově více písmen/
 • Metoda čtení vět s vynechanými mezerami mezi slovy
 • Metoda čtení a psaní slov s nevhodnými fonologickými manipulacemi
 • Metody čtení a psaní, které nerespektují odlišnosti základních typů dyslexie
 • Didaktická hodnota práce s textem - grafické řešení a formální stránka textu, fonty písma, barevný koncept
 • Skupina metod a forem efektivní výuky psaní a čtení v počátečních ročnících inkluzívního vzdělávání na ZŠ
 • Vyvození písmen velké tiskací abecedy, hledání ekvivalentů malé tiskací abecedy
 • Rozvoj fonematického vnímání, hry se zvuky, logopedické říkanky, rytmizace, rým
 • Hlásková a písmenná syntéza
 • Rozvoj taktilního čití pro tvorbu grafických obrazů písmen - formou dermolexie
 • Rozvoj prostorového čití pro snazší levo-pravou orientaci při psaní - formou kinesteziolexie
 • Identifikace písmen, slabik, slov, vnímání hranic slov
 • Rozvoj sluchového a zrakového vnímání
 • Procvičování - opakování s použitím kvalitních textových materiálů
 • Automatizace psacích a čtecích dovedností v souladu s psychologickými zákonitostmi učení.
 • Význam pěstování metakognitivních učebních strategií.

Motto semináře

"Se špatnou metodou vám nepomůže ani to, že děláte dobré věci." /Peter Ferdinand Drucker/


Obsah

1. Základní teoretická a praktická hlediska rozboru situace ve školství

- výzkumná šetření PISA, data UIV, ČŠI a dalších

- pozice učitele vzdělávajícího žáky s SPU

2. Specifické poruchy učení

- význam včasné kvalitní diagnostiky pro volbu efektivních metod a speciálně pedagogické intervence

- charakteristika SPU /dyslexie, dysgrafie, dysortografie v kontextu inkluzivního vzdělávání/

- specifika zrakového rozlišování žáků s dyslexií /tvar, obraz, kompozice slova na rozličném pozadí, směrová orientace apod./

- grafomotorika žáka s dyslexií a dysgrafií /plánovaná motorická činnost, integrace motorických funkcí obou polovin těla - rytmizace, pojmy pro prostorovou orientaci /vpravo, vlevo, nahoře, dole, vpředu, vzadu/

- význam slovních matric pro budování kvalitního jazykového korpusu pro čtení s porozuměním

- specifika pedagogické péče o žáky s vývojovou dysfázií a možnosti speciálně pedagogické intervence /abecední princip a fonologické dovednosti - porozumění tvorbě slov, vztahy mezi fonémy a grafémy/

3. Základní metody v pedagogické intervenci u žáků s SPU

- metody prevence /metoda kvalitní výuky/

- metody korektivní /reedukace, kompenzace, socializace, demokratizace/

- metody facilitace /činnosti učitele vedoucí k podpoře autoregulace žáka/

- metody integrace /činnosti učitele vedoucí k sjednocení postupů, hodnot, chování

a jednání/

Ohlasy na semináře

další v oddíle Ohlasy a reference