Nové webináře

Nové webináře od září 2023

Rozvoj učitelských profesních kompetencí je hlavní premisou pro vytvoření a udržení zdravého školního klima, kde prospívá každý žák.

Práce s textem

2x90min.

600,-

Pokračovací webinář pro absolventy

A/ semináře s názvem Indikace a kontraindikace metod výuky ČJ u žáků v počátečních ročnících základního vzdělávání, zejména u těch, kteří mají obtíže dyslektického charakteru

B/ semináře s názvem Zásady práce s žáky s SPU v inkluzivní škole

C/ webináře Když se učení nedaří

Vzdělávacím cílem je poznávání zákonitostí práce s textem s přihlédnutím k rozmanitostem žákovského auditoria /žáci s SPU/ a možnosti aplikace metod podporujících čtení s porozuměním.

Trampolining v systému SPU a PPRCH

2x90min.

600,-

jako  moderní inovativní přístup ve vnímání vlastní tělesnosti s úzkou vazbou na psychiku s projekcí do výchovně vzdělávacího procesu v inkluzivní škole.


Dyskalkulie

2x90min.

600,-

Vzdělávacím cílem je seznámení s poznatky v oblasti efektivní výuky matematiky na I. st. ZŠ, zejména u žáků s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu SPU /žáci s dyskalkulií/. Jde zejména o pohled na možnosti pedagogické intervence v průběhu výuky elementárních početních dovedností v počátečním vzdělávání.

Platba je možná pouze bezhotovostní formou na účet 0105127163/0800, jako variabilní symbol uveďte číslo faktury.

V ceně jsou materiály zasílané ve formátu Pdf