COVID

PROTICOVIDOVÁ opatření MŠMT

https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/10-2-2022-realizace-rekvalifikacnich-a-vzdelavacich-kurzu-a


Titulní stránka ⁄ Vzdělávání ⁄ Další vzdělávání ⁄ 10. 2. 2022: REALIZACE REKVALIFIKAČNÍCH A...

10. 2. 2022: REALIZACE REKVALIFIKAČNÍCH A VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A ZKOUŠEK

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje podle § 69 odst. 2 ve spojení s § 94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a podle § 2 odst. 2 písm. e) a § 3 odst. 7 zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 mimořádné opatření: MZDR 1518/2022-2/MIN/KAN , na jehož základě se v bodě I/1 s účinností ode dne 10. února 2022 od 00:00 hod. do 18. února 2022 do 23:59 hod. podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují podmínky pro konání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů a podobných sportovních akcí (dále jen "sportovní utkání"), kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě, s výjimkou vzdělávací akce a zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nejde-li o akademický obřad, a to tak, že se organizátorovi akce nařizuje:

a) umožnit v jednom čase přítomnost nejvýše 1 000 diváků, návštěvníků, posluchačů nebo zkoušených (dále jen "diváci"),

b) zajistit, aby byli všichni diváci usazeni; to neplatí v případě praktického vzdělávání a zkoušek.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 1518/2022-2/MIN/KAN naleznete ZDE

Při pořádání vzdělávacích akcí a zkoušek je potřeba dodržovat mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví týkající se povinnosti nosit ochranné prostředky dýchacích cest. Od 15. 11. 2021 je v platnosti MO č. j.: MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN ZDE ve znění MO č. j.: MZDR 15757/2020-62/MIN/KAN ZDE ve znění MO č. j.: MZDR 15757/2020-63/MIN/KAN ZDE