COVID

COVIDová opatření

https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/realizace-prezencni-formy-akreditovanych-kurzu-dvpp-od-22-11

Realizace prezenční formy akreditovaných kurzů DVPP

Podmínky pro realizaci prezenční formy akreditovaných vzdělávacích kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, účinné od 22. 11. 2021.

od 22.11.2021 nadále platí, že lze konat vzdělávací akce, včetně praxí, a zkoušky v prezenční formě, a to tak, že:

 • zakazuje se účast na akci osobám, které vykazují klinické onemocnění covid-19;
 • v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20 účastníků, vyžaduje se splnění bodu I/17 opatření, toto neplatí, pokud se akce účastní méně než 20 osob (v tomto případě se nemusí (O(T)N) dokládat);
 • podmínkou pro účast osob na vzdělávacích akcích podle bodu I/17 je:
  • dle I/17 písm. b) ukončené očkování, nebo
  • dle I/17 písm. c) prodělaná nemoc v ochranné lhůtě, nebo
  • dle I/17 písm. a) platný RT-PCR test

a) u osoby do dovršení 18 let věku, nebo

b) u osoby, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci, nebo

c) u osoby očkované proti onemocnění covid-19

i. pokud od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu neuplynula doba 14 dnů, nebo

ii. v případě dvoudávkového schématu jí dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky, nebo

iii. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu neuplynula doba 14 dnů

 • organizátor akce je povinen při vstupu osoby na akci splnění podmínek podle bodu I/17 kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek podle bodu I/17 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/17 neprokáže, zakazuje se organizátorovi takovou osobu vpustit na tuto akci;
 • vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo sportovní plochy musí být nejméně 2 m.

Nošení ochranného prostředku na kurzech DVPP se řídí obecným mimořádným opatřením k povinnosti nošení ochranného prostředku.

Obecně tedy platí, že

 • ve vnitřních prostorech staveb při účasti na kongresech, vzdělávacích akcích a zkouškách v prezenční formě, je každý povinen nosit respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95),
 • povinnost nosit prostředek ochrany nosu a úst se nevztahuje na pedagogické pracovníky při poskytování vzdělání (tedy např. na pedagogické pracovníky v DVPP, pokud zrovna poskytují vzdělávání účastníkům seminářů apod.),
 • povinnost nosit prostředek ochrany nosu a úst se dále nevztahuje ani na osoby přednášející,
 • povinnost nosit prostředek ochrany nosu a úst se pak plošně nevztahuje na osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest podle bodu 1 nebo 2, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.